1. BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Feeling-Free.nl Training & Coaching richt zich op coaching, workshops en training
binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in
de meest ruime zin. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen
keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een
coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.
Feeling-Free.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
89415728.

2. DEFINITIES

Opdrachtnemer is Feeling-Free.nl Training & Coaching.
Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruikmaakt van de aangeboden diensten
van Feeling-Free.nl.
Diensten : Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit
voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het
woord. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de
VVM gedragscode en dat het belang van de cliënt centraal staat.
Aanbieding  :Elk voorstel voor diensten aan particulieren en bedrijven.
Overeenkomst : Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door
opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten
aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn
overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

4. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde
termijn heeft geen bindende voorwaarden voor opdrachtnemer.
Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door
wederzijds akkoord. De opdrachtnemer bevestigt de mondeling of telefonisch
gemaakte afspraken aan opdrachtgever per e-mail, via sms of whatsapp.

Desgewenst maakt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die opdrachtgever
voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigt per mail. In geval
van ‘open inschrijvingen’ vindt accordering plaats door ondertekening van het
daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een
inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een
resultaatsverplichting.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
verstrekt aan opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

6. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of

in het kader van de coaching sessies en trainingen. In geval van beëindiging van een

overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten

in stand.
Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over
zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer
of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te
doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om
openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke
informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht,
dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te
kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de
opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor
vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden
en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books,
informatieve pdf’s, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming
van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven voor
opdrachtnemer mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke
bronvermelding. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer
te verkopen aan derden.

8. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De duur van het coachtraject al dan niet vastgelegd in de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door
beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.
De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
– aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
– door ontbinding van opdrachtnemer;
– met wederzijds goedvinden;
– door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever
Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die
nagekomen dient te worden.
De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande
dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst
moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen
restitutie plaats van niet afgenomen diensten

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door
opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het
verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. In geval
van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in
verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever
vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien
de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook
verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze
incasso gemoeid zijn.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen een
week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij
opdrachtnemer.
Er vindt geen restitutie plaats na gedane betalingen voor een trainings- of
coachingsafspraak of een trainings- of coachingstraject van niet afgenomen
diensten.

11.ANNULERINGSVOORWAARDEN

De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor coaching,
training of workshop te annuleren. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Bij annulering
van een coachingtraject, training of workshop en aanverwante werkzaamheden
binnen 5 werkdagen voor de aanvang ervan, is de opdrachtgever verplicht 100% van
het overeengekomen bedrag te betalen. Bij annulering langer dan 5 werkdagen maar
binnen 1 maand, is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag
te betalen. In geval dat de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever
aangewezen deelnemer na aanvang van de coaching, workshop of training deelname
tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen
recht op terugbetaling.
De opdrachtnemer heeft het recht om een cliënt te weigeren en coaching, training of
workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen. De opdrachtnemer bevestigt de
annulering c.q. weigering per e-mail en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe
door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd
zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

12.HET VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per email.

Wanneer de opdrachtgever binnen 48 uur tot de gemaakte afspraak deze
annuleert of vraagt de afspraak te verzetten, worden de gebruikelijke kosten in
rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De opdrachtgever is verplicht deze te
betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in
rekening gebracht.
Omdat opdrachtnemer ingeval van een Mindfulness of ACT training van 8 sessies
garant wil staan voor het geheel voltooien van de complete training, is het niet
mogelijk om een sessie ‘in te wisselen’ tegen het laten vervallen van een van de
sessies bij niet-verschijnen of niet tijdig verzetten.
Bij niet-verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten
voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
De opdrachtnemer heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij
niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

13.AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra
kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide
vastgelegde opdracht moet afmaken. De opdrachtnemer is evenwel nooit
aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten. Elke
aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
Het betreden van het pand waarin de praktijkruimte is gelegen geschiedt geheel en al
op eigen risico waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat vallen of blessures waarbij
letsel wordt opgelopen of andere letselschade uitgesloten zijn van aansprakelijkheid
van opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de
opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar
aanleiding van of tijdens een coachingtraject, training of adviesopdracht.
Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

14.KLACHTENPROCEDURE

Mocht de opdrachtgever of deelnemer een klacht indienen, dan krijgt hij zo spoedig
mogelijk en in redelijkheid een reactie hierop. Opdrachtnemer doet uiteraard alle
moeite doen om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat
onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die
derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is
dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard. Bij geschillen geldt
dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

Kunnen we je ergens mee helpen?